Zápis a usnesení správní rady ČVUT o odvolání ředitele CIIRC

0
3722

Zápis z mimořádného zasedání konaného dne 13. 6. 2018 v Praze

Účastníci jednání: Jan Fibiger, Eduard Palíšek, Jaroslav Doležal, Jan Kasl, Jaroslav Míl, Jiří Sovák, Dan Jiránek, uzavřené části jednání a hlasování o usnesení SR se po telefonu zúčastnil člen SR pan Vladimír Dlouhý, k jednání byl přizván předseda AS Jan Janoušek. Na jednání přednesli své stanovisko rektor Vojtěch Petráček, Vladimír Mařík a dva zástupci CIIRC. Omluveni: Petr Dvořák, Michaela Šojdrová, Jiří Rusnok, Vlastimil Picek, Ivan Wilhelm.

Správní rada ČVUT (dále SR) se sešla za účelem seznámení se s dosavadním vývojem na ČVUT, který poškozuje dobré jméno školy v ČR a v zahraničí, s cílem pomoci najít optimální řešení zcela neuspokojivého stavu na pracovišti CIIRC po nečekaném odvolání jeho ředitele pana prof. Maříka. Cílem tohoto mimořádného zasedání SR nebylo posuzovat personální vztahy uvnitř ČVUT ani posuzovat míru zavinění nedorozumění mezi panem rektorem Petráčkem a panem ředitelem Maříkem.

Skutečností je, že odvolání ředitele CIIRC prof. Maříka vyvolalo bouřlivou reakci nejen v řadách zaměstnanců samotného ústavu, ale vytváří také negativní obraz ČVUT na celostátní, ale i mezinárodní úrovni. Na SR se obrací jednotliví účastníci a aktéři vzniklé situace s žádostí o stanovisko a pomoc. Členové SR se na osobní bázi snažili uplatnit názor, že řešením musí být dohoda pana rektora s panem ředitelem, která by uklidnila dění v ústavu a deklarovala vůči české i mezinárodní veřejnosti, že ČVUT tuto krizi překonalo.

Snahou SR je přispět svým postojem a názory k řešení, které zabrání dalším ekonomickým škodám či škodám na reputaci ČVUT a CIIRC.

SR upozorňuje pana rektora, že v nadcházejících týdnech bude finalizováno znění státního rozpočtu na rok 2019 a že bez garance stabilního rozvoje ČVUT je velké riziko, že finanční prostředky pro celé ČVUT, a to včetně slibných programů na jednotlivých fakultách, mohou být omezeny.

Nejistota vědeckých pracovníků vyvolaná touto kauzou může dále vést k odlivu odborníků do zahraničí a přerušení běžících OP VVV. Stejně tak vyvolává celá kauza nejistotu u průmyslových partnerů, kteří s ČVUT a CIIRC na mnoha úrovních spolupracují.

SR vyslechla stanovisko rektora ČVUT, ve kterém tvrdil, že důvodem k odvolání nebyl dokument odvysílaný v ČT, ale jeho zkušenosti ze způsobu komunikace pana prof. Maříka v posledních osmi letech. Z veřejně dostupných informací je ovšem zřejmé, že klade prof. Maříkovi odvysílání tohoto dokumentu za vinu. Na dotazy členů SR pan rektor odpověděl, že za 4 měsíce, co je ve funkci, nevytknul formálně evidovanou písemnou ani ústní formou panu prof. Maříkovi nic, co by se týkalo věcného výkonu jeho práce či činnosti CIIRC. Výhrady pana rektora sdělované především formou emailu se týkaly pouze způsobu vzájemné komunikace.

SR se seznámila s názorem prof. Maříka, jehož podstatou bylo sdělení, že ústní komunikace s panem rektorem byla dle jeho názoru na dobré úrovni a problémy byly pouze při komunikaci formou SMS a emailem. Dne 8.3.2018 zaslal pan prof. Mařík stížnost ministru školství panu Plagovi s tím, že je ze strany pana rektora doc. Petráčka šikanován. Ve svém vystoupení komentoval fakt, že byl po 43 letech práce v ČVUT odvolán v době své nepřítomnosti a celá záležitost s ním nebyla osobně projednána. Správní radu na dotazy členů informoval ekonomických dopadech stávajícího stavu na projekty CIIRC.

SR se seznámila i s postojem zaměstnanců CIIRC prezentovaným dvěma zástupci, a to nezávisle na sobě. Jeden ze zaměstnanců byl občanem ČR a druhý občanem jiné evropské země. Jména obou zaměstnanců jsou členům SR známa.

Oba pánové nezávisle na sobě konstatovali velice dobrou pracovní atmosféru na CIIRC před odvoláním ředitele i velice dobrou a efektivní a dobrou administraci projektů. Zároveň vyzdvihli nadstandardní spolupráci s ostatními útvary ČVUT.

Oba vyjádřili značné a konkrétně formulované obavy z rozpadnutí mezinárodních pracovních týmů s minimální možností následné nápravy. Dle jejich informace petici za setrvání pana prof. Maříka ve funkci podepsalo více jak 100 zaměstnanců.

Usnesení SR ČVUT z mimořádného zasedání konaného dne 13. 6. 2018 v Praze.

SR shledala odvolání ředitele Maříka vzhledem k závažnosti jako neopodstatněné a unáhlené a vyzývá pana rektora, aby odvolání pana ředitele zrušil a aby oba pánové urychleně nalezli cestu k otevřené a efektivní vzájemné komunikaci, která by podobným excesům do budoucna zabránila.

SR pana rektora dále vyzývá k tomu, aby přijal urychleně taková opatření, která zamezí dalším škodám, ať už materiálním či škodám na reputaci školy a jejich součástí, a která stabilizují situaci na CIIRC.

Pana prof. Maříka SR vyzývá k tomu, aby v případě naplnění výše uvedených kroků svou další komunikaci spojenou s touto kauzou soustředil na konsenzuální budoucnost.

SR navrhuje panu rektorovi účast zástupce SR při jednáních o budoucím směřování CIIRC a zajištění jeho dalšího rozvoje.

Správní rada je připravena zastoupit funkci mediátora při řešení jakýchkoliv problémů do budoucna.

Pro případ, že tento apel a návrh SR na vyřešení stávající krize nebude vyslyšen, si SR dovoluje obrátit se na AS ČVUT s žádostí o svolání mimořádného zasedání a přijetí takových kroků, které zajistí okamžitou nápravu stávajícího neuspokojivého stavu.

Správní rada ČVUT předpokládá, že pan rektor i AS ČVUT přistoupí k řešení stávající situace s péčí řádného hospodáře, tak jak ukládá zákon,  a vzhledem k její závažnosti i v co nejkratším možném termínu.

Příloha zápisu č. 1

Předběžný program zasedání SR svolaného na den 28.6.2018.

  1. vyhodnocení institucionálního programu za rok 2017, viz požadavek: dopis od náměstka MŠMT jsme s žádostí obdrželi 6.4.2018, prosím o přípravu materiálu a návrh usnesení.
  2. výroční zpráva a závěrka hospodaření za rok 2017, ke které se SR vyjadřuje. Dále zprávu s právním rozborem situace k neschválení rozpočtu za rok 2017.
  3. zpráva o stavu projektu GE, zejména o zajištění dlouhodobého financování projektu, kterou si SR vyžádala.
  4. návrh plánu akcí a témat na rok 2018, které by měla SR schvalovat
  5. případné požadavky na schválení pro nové investiční akce, nebo jejich záměry.
  6. Dokumenty související s projektem GE, které měly být SR předány již 1Q t.r.

Je potřebné, aby členové SR dostali k plánovaným bodům písemné návrhy předem, cca 14 dní, aby se mohli na jednání dostatečně připravit.

Zápis byl na závěr jednání hlasitě přečten a jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými i elektronicky připojenými členy SR. V průběhu zpracování čistopisu s ním vyslovili korespondenčně souhlas další dva členové SR.

PDF: 50. zasedání SR ČVUT konané dne 13.6.2018