CIIRC, části a orgány

  • Sněm, předseda prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek.
  • Ředitel prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.
  • Vědecká rada.
  • Tajemník Mgr. Ondřej Velek, Ph.D.
  • Mezinárodní sbor poradců.
  • Vědecká pracoviště (8 výzkumých oddělení dále se dělících na výzkumné skupiny. Skupiny postupně vznikají a naplňují se).
  • Administrativně-správní úsek.
  • Atestační komise (organizuje atestační řízení, v němž posuzuje splnění podmínek pro dosažení kariérního stupně podle Kariérního řádu CIIRC).
    Členové: prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr.h.c.; prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.; Mgr. Josef Urban, Ph.D.

Zodpovídá: Václav Hlaváč