Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence (01)

Název dílčího projektu: Složité systémy pro rozvrhování, plánování a řízení
Pracovní skupina: I. Robotika a kybernetika pro průmysl 4.0
Registrační číslo: TN01000024/01
Doba řešení: 01/2019 – 12/2022
Hlavní řešitel: prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr.h.c. (CIIRC ČVUT)
Účastníci projektu: České vysoké učení technické v Praze
– Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT)
– Fakulta strojní (FS ČVUT)
Vysoké učení technické v Brně
– Central European Institute of Technology, RG Cybernetics in Material Science (CEITEC VUT)
Západočeská univerzita v Plzni
– Nové technologie pro informační společnost (NTIS)
PT SOLUTIONS WORLDWIDE spol. s r.o.
ZAT a.s.
Výsledky: Algoritmy plánování pro časově citlivé sítě, SW, 2019

Knihovna softwarových modulů pro modelování, řízení a optimalizaci procesů a systémů, SW, 2020

Rozšíření „Knihovny softwarových modulů pro modelování, řízení a optimalizaci procesů a systémů“, SW, 2022

Dílčí projekt se zabývá následujícími tématy:

Modelování složitých technologických procesů, energetických systémů a strojů

Činnosti budou zaměřeny na vývoj nástrojů pro vysoce věrné modelování a numericky efektivní simulaci technologických komponentů (parní turbína, subsystémy jaderných reaktorů, synchronní generátor, pecní systémy a systémy distribuce tepla atd.) A jejich vzájemně propojených jednotek v rámci komplexních průmyslových procesů, systémy konvenčních a jaderných elektráren a energetické sítě.

Optimální návrh řízení pro složité procesy a systémy distribuovaných parametrů

Výzkum bude zaměřen na vývoj nových strategií řízení a jejich implementaci v průmyslových procesech, energetických systémech a mechatronických systémech v kontextu Průmyslu 4.0. Klíčovým cílem je automatizovat proces implementace řídicího systému, jeho inicializaci a přizpůsobení parametrů řízení po celou dobu životnosti řízené technologie.

Kombinatorické optimalizační algoritmy pro přípravu a plánování v průmyslu

Algoritmy budou konstruktéry robotických buněk používány k plánování spolupráce robotů, k plánování distribuce úkolů mezi nimi a k předvídání alternativních výrobních plánů. Řešení optimalizuje různé aspekty systému, jako jsou rychlosti robotů, výběr cesty, přiřazení operací a pořadí operací.

Vysoce výkonné a energeticky účinné řízení průmyslových elektrických pohonů

Cílem je vyvinout pokročilé strategie řízení střídavých motorů, které jsou schopné tyto změny sledovat a přizpůsobit regulační zákon tak, aby byla účinnost maximalizována v celém provozním rozsahu. Tento přístup pomůže snížit zahřívání motoru v důsledku minimalizace ztrát. Řízení motoru nebude vyžadovat příliš velké snížení výkonu a bude tak dosaženo maximalizace činného výkonu.

Tento projekt je podporován Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Národní centra kompetence 1: Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.