PROJEKT: Osobní systémy ČVUT

Název: KONCEPT PRAHA – OSOBNÍ ASISTENČNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SYSTÉMY
Zkrácený název: Osobní systémy ČVUT
Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000365

Projekt je realizován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, výzvy č. 24 pro Podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe.

Popis a cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je podpora přípravy transferu technologií a znalostí z ČVUT v Praze do oblasti sociálních a zdravotních služeb řešených MHMP. Podpora bude zajištěna na základě ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu dvou dílčích projektů:

DP 01 – Osobní zdravotní systém pro podporu léčby diabetiků
Na CIIRC ČVUT působí skupina PHS Osobní zdravotní systémy věnující se výzkumu a vývoji mobilních a telemedicínských prostředků a nástrojů pro poskytnutí zdravotní péče se zaměřením na léčbu chronických onemocnění, zejména na osoby s diabetem. Předmětem návrhu je mobilní aplikace a propracovaný informační systém, který napomůže efektivnější a úspěšnější léčbě v domácím prostředí. Technologie bude upravena a nastavena, aby zajišťovala max. automatizaci sběru dat.
Vedoucí týmu: Ing. Jan Mužík, Ph.D.

DP 02 – Osobní asistenční a dohledový systém
FBMI ČVUT se dlouhodobě věnuje výzkumu a vývoji mobilních komunikačních prostředků a nástrojů pro poskytování asistenční a zdravotní péče. Cílem je navrhnout úpravy existujících technologií na míru uživatelům a obyvatelům domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením a center sociální péče a toto řešení prakticky ověřit formou uživatelského testování a nastavení optimálních parametrů použitelnosti takového systému.
Vedoucí týmu: Ing. Jan Kašpar

Změny v důsledku projektu:
Dojde k navázání úzké spolupráce ČVUT v Praze jako výzkumné organizace se samosprávou hlavního města Prahy. Projekt přinese městské samosprávě a jí zřízeným organizacím řadu nových řešení, nápadů, konkurenceschopných produktů a inovativních přístupů, které by bez realizace projektu nebyly dotaženy do fáze vstupu na trh, a to v oblasti zdravotnictví, kterou naše hlavní město spolu s jinými oblastmi zájmu řeší.

Projekt nabídne i řadu výhod pro spolupracující organizace (hlavně malé a střední podniky), které se budou aktivně zapojovat do realizační fáze projektu poskytováním poradenských a konzultačních služeb, marketingovými či následně po ukončení projektu distributorskými a výrobními či prodejními aktivitami.