PROJEKT: Technologie pro eHealth na ČVUT

Název: Technologie pro eHealth na ČVUT

Zkrácený název: PoC III. ČVUT

Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000834

Projekt je realizován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, výzvy č. 32 pro Podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe.

Popis a cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora transferu technologií a znalostí z ČVUT v Praze do oblasti sociálních a zdravotních služeb řešených MHMP. Podpora bude zajištěna na základě ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu třech dílčích projektů:

KK 01 – Telemedicínský systém pro efektivní léčbu dětských pacientů

Ověření konceptu technologické platformy osobního zdravotního systému přizpůsobené dětským pacientům s diabetem 1. typu a jejich blízkých osob. Hlavní částí platformy je mobilní aplikace diabetického deníku, která umožňuje evidovat záznamy o změřených glykemiích, aplikovaných dávkách inzulinu, přijímaných sacharidech, fyzické aktivitě, váze a dalších medikamentech pacienta. Aplikace umožňuje obousměrné sdílení a synchronizaci dat mezi dítětem a zodpovědnými osobami. Další plánovanou nadstavbou systému je dále propojení mobilní aplikace a systému kontinuální monitorace glykémie (CGM) s chytrou hračkou, která bude malému pacientovi zprostředkovávat notifikace a alarmy přijímané přidruženými zařízeními pro dítě pochopitelnější a přívětivější formou.
Vedoucí týmu: Ing. Jan Mužík, Ph.D.

KK 02 – Mobilní procesní podpora ve zdravotnictví a sociálních službách

Předmětem řešení projektu je ověření konceptu Mobile Point of Care (MPOC) ve zdravotních a sociálních službách. Obecně se jedná o práci s informacemi týkající se pacienta či klienta sociálních služeb, která probíhá přímo u lůžka pacienta při návštěvě klienta.
Vedoucí týmu: Ing. Jan Mužík, Ph.D.

KK 03 – Ověření technologie pro rozšířenou péči o seniory v domácím prostředí

Cílem tohoto konceptu je navrhnout úpravu existující distanční dohledové technologie pro účely pokročilého připomínání užívání léků a s tím spojených postupů a návyků jednotlivých uživatelů. S pomocí nepřetržitého kontaktu s týmem asistentů připravených 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a s pomoci doladěné technologie pokročilého připomínání léků bude možné vhodným a efektivním způsobem poskytovat požadovanou asistenci v distanční formě.
Vedoucí týmu: Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.

Změny v důsledku projektu:

Dojde k posílení komercializačních aktivit na půdě ČVUT v Praze. Realizace projektu bude mít zcela zásadní význam i pro celou velkou skupinu vědců na ČVUT, kteří náměty pro využití v praxi vymýšlejí. Rychlé a fundované ohodnocení potenciálu jejich KK s využitím outsourcovaných odborníků jednak pozvedne úroveň evaluačního procesu na ČVUT a dále zvýší chuť dalších vědeckých pracovníků angažovat se v oblasti aplikovaného výzkumu. Tým CTT ČVUT zvýší své odborné znalosti a kompetence a zároveň i svou prestiž mezi odborníky na univerzitě.