CIIRC a FS ČVUT proškolili v oblasti Průmyslu 4.0 pracovníky Národního pedagogického institutu

0
1817

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) a Fakulta strojní (FS ČVUT) Českého vysokého učení technického v Praze participovali 26. srpna 2020 na workshopu k tématu „Vzdělávání pro Průmysl 4.0“, který pořádalo Národní centrum průmyslu 4.0 (NCP4.0) pro pracovníky Národního pedagogického institutu České republiky (NPI) (www.npicr.cz). NPI je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek všech stupňů a typů vzdělávání v ČR.

Úvodní část workshopu se konala v Testbedu pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT. Pracovníci NPI měli možnost se seznámit s ukázkami moderní průmyslové výroby zastoupené hybridní výrobou (kombinace aditivní a subtraktivní technologie) a robotické montáže včetně jeho digitálního dvojčete pro virtuální zprovoznění. Následovala prezentace o aktuálních výzvách pro moderní vzdělávání pro Průmysl 4.0. Na příkladu průběžných výsledků projektu Cluster 4.0 vytvořených ve spolupráci ČVUT a firmy SIDAT bylo ukázáno, jak lze přímo promítnout do výuky výsledky výzkumu v oblasti datové konektivity strojů. Dále byla popsána nutnost celoživotního vzdělávání i možnost kombinace národních i mezinárodních vzdělávacích kurzů.

Významným nástrojem v této oblasti je Guided Learning Platform (GLP), kterou připravuje konsorcium EIT Manufacturing. GLP shrnuje digitální výukový obsah vytvářený konsorciálními univerzitami a firmami. Na workshopu byly ukázky z výuky hybridní výroby (projekt EIT M-NEST-RIS), programování a kalibrování robotů (projekt EIT MANULEARN) a využití digitálních dvojčat obráběcích strojů a procesů pro optimalizaci technologií obrábění (projekt EIT MACH4.0).

Po exkurzi v laboratoři pokračoval program přednáškami vybraných partnerů Národního centra Průmyslu 4.0, kteří na příkladech svých společností demonstrovali postupy dnešní moderní průmyslové výroby a v souvislosti s tím také požadavky na kompetence a kvalifikaci přijímaných pracovníků, a to zejména absolventů středních odborných škol. Mezi partnery, kteří ukázali nasazení moderních technologií ve svých výrobních závodech a nabídli příklady své vlastní spolupráce s lokálními odbornými školami, byli například Škoda Auto, DEL nebo Denso Manufacturing Czech.

O potřebách odborného vzdělávání a kvalitní přípravě pro praxi s účastníky semináře hovořil také generální ředitel společnosti Siemens, Eduard Palíšek, jehož prezentace přítomné metodology a pedagogy velice zaujala a rozvinula se v podnětnou diskuzi nad otázkami předávání kompetencí pro Průmysl 4.0.

Neméně důležitou oblastí vedle obsluhy strojů je také jejich údržba a otázkám moderních postupů v údržbě a přípravě kvalitních údržbářů v souladu s požadavky platných českých a evropských norem se svém příspěvku věnovali zástupci České společnosti pro údržbu.

Možnosti virtuální a rozšířené reality při vzdálené údržbě strojů, ale i celých výrobních celků jako jsou například jaderné elektrárny, ukázal zástupce společnosti Pocket Virtuality. Využití a dostupnosti 3D tisku v průmyslové výrobě se věnovala společnost 3D Wiser.

Účastníci na závěr dne navštívili také centrum 3D tisku CIIRC ČVUT a Testbed pro Průmysl 4.0, kde se seznámili s některými technologiemi a postupy, které jim byl představeny v teoretické části semináře.

Semináře se zúčastnila téměř padesátka metodologů a specialistů odborného vzdělávání z centrály Národního pedagogického institutu v Praze, kteří ocenili program sestavený na míru jejich požadavkům a zejména jeho vysokou odbornou úroveň. Zájem pracovníků NPI o hlubší seznámení se s problematikou moderní průmyslové výroby a konceptem Průmyslu 4.0 je obrovský, a tak do konce měsíce září proběhne další kolo semináře „Průmysl 4.0“, tentokrát pro kolegy z regionálních pracovišť NPI.

foto: titulka – Lukas Legierski, www.lukaslegi.com, a archiv FS ČVUT

Podpora vzdělávacích aktivit prostřednictvím spolupráce s průmyslem je jednou z oblastí, kterým se věnuje výše zmíněný projekt Cluster 4.0. Rozvíjí mezinárodní mezisektorovou spolupráci díky propojení CIIRC ČVUT s německým institutem pro umělou inteligenci DFKI a českými i globálními průmyslovými podniky. Výzkumným tématem tohoto projektu je problematika systémové integrace a vytvoření jednotné flexibilní softwarové architektury pro adaptabilní výrobní systémy. Projekt je podpořen v rámci OP VVV ze strukturálních fondů.

EIT Manufacturing je součástí Evropského institutu inovací a technologií (EIT – European Institute of Innovation and Technology), založeném Evropskou unií v roce 2008 jakožto integrální součásti programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020. EIT Manufacturing se v rámci této iniciativy zaměřuje na inovace v průmyslu a výrobě. EIT Manufacturing vytváří skutečnou inovační komunitu a buduje síť ekosystémů pro získávání znalostí, dovedností a nových příležitostí. Propojuje inovační firmy s investory a výzkumnými i vzdělávacími institucemi. Členskou základnu tvoří kolem padesáti subjektů ze 17 evropských zemí. ČVUT v Praze je jediným českým členem; zároveň obdržel statut hlavního regionálního kontaktního místa – EIT Manufacturing Hub.

 

Previous articleNa Národním průmyslovém summitu, strategickém setkání představitelů vlády, vědy a průmyslu, bude představena Analýza českého průmyslu 2020
Next articleAnalýza českého průmyslu 2020: třetina firem bude propouštět, ostatní zatím vyčkávají