Jmenována nová Vědecká rada CIIRC

0
784

Ředitel CIIRC jmenoval k 15. 12. 2020 novou Vědeckou radu, a to po projednání ve Sněmu CIIRC a po schválení Akademickým Senátem ČVUT. Vědecká rada se řídí Statutem CIIRC a její funkční období je čtyřleté. Členy Vědecké rady se stávají pracovníci CIIRC a další významní odborníci, přičemž nejméně jedna třetina z nich není členy akademické obce ČVUT. Vědecká rada CIIRC projednává Strategický záměr CIIRC a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží ředitel CIIRC nebo vědecký ředitel CIIRC.

Jmenováni byli následující členové Vědecké rady CIIRC:

Interní členové

prof. Dr. Ing. Vladimír Blažek, dr.h.c.

Narozen 1945 v Brně. Absolvent Fakulty elektrotechnické VUT v Brně. Profesor elektroniky a lékařské techniky, vedoucí výzkumné skupiny Helmholtzova ústavu RWTH Aachen a výzkumník CIIRC ČVUT. Pracuje v oblasti lékařské optoelektroniky, 50 patentů a patentových přihlášek, WoS H-index 11. Člen korespondent Německé flebologické společnosti, čestný doktorát ČVUT.

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Narozen 1971 v Ostravě. Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT. Docent informatiky, pracuje v oblasti teorie algoritmů, stringologie a arbologie, a praktických implementací a analýz programovacích jazyků. Od roku 2012 vedoucí Katedry teoretické informatiky FIT ČVUT. H-index: WoS 3, Google Scholar 8. V letech 2004 – 2008 vedoucí týmu vyvíjejícího překladač mezi jazyky pro popis hardwaru, společnost Lynguent (USA). Řešitel grantů TAČR v posledních deseti letech v tématech automatických analýz velkých datových skladů pro Data Governance. V letech 2014 – 2017 člen Vědecké rady ČVUT. Od roku 2017 předseda Akademického senátu ČVUT.

prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr.h.c.

Narozen 1943 v Praze. Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT. Profesor technické kybernetiky a zástupce ředitele CIIRC ČVUT.  Pracuje v oblasti teorie systémů a řízení, WoS H-index 23.  Nositel francouzského státního vyznamenání Rytíř řádu akademických palem, v letech 2002-2005 prezident International Federation of Automatic Control, první Fellow IEEE v ČR, čestný profesor Northeastern University v Šen-jangu, čestné doktoráty Université Paul Sabatier Toulouse a Université Henri Poincaré Nancy.

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.

Narozen 1952 v Praze. Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT. Profesor technické kybernetiky, zakladatel katedry kybernetiky FEL ČVUT, zakladatel a vědecký ředitel CIIRC ČVUT. Pracuje v oblasti umělé inteligence a multiagentních systémů, WoS H-index 19. Člen výzkumné rady Technologické agentury ČR, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace, nositel rakouského státního vyznamenání Čestný kříž pro vědu a umění, nositel státního vyznamenání Za zásluhy, čestný doktorát VUT v Brně.

doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.

Narozen 1969 v Praze. Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Vedoucí skupiny AAG – Aplikovaná algebra a geometrie na CIIRC ČVUT v Praze, Vědecká osobnost CIIRC, předseda Sněmu CIIRC. Pracuje v oblasti počítačového vidění, robotiky, strojového učení a aplikované algebraické geometrie. WoS H-index 22. Předseda programového výboru European Conference on Computer Vision 2004 a 2014.

prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

Narozen 1956 v Tlmačích, SR. Absolvent 2. Moskevské lékařské fakulty. Profesor biomedicínského inženýrství, bývalý děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, přednosta ústavu lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. lékařské fakulty UK. Pracuje v oblasti využití elektromagnetického záření v diagnostice a terapii, WoS H-index 7.

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek

Narozen 1969 v Rakovníku. Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT. Profesor inženýrské informatiky, bývalý děkan Fakulty dopravní ČVUT. Pracuje v oboru teorie systémů a telematiky, WoS H-index 10. Prezident Sdružení pro dopravní telematiku ČR, čestný profesor Universidad Autónoma de Bucaramanga, Kolumbie.

prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.

Narozen 1954 v Praze. Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT. Profesor technické kybernetiky, vedoucí katedry řídicí techniky FEL ČVUT. Pracuje v oblasti teorie systémů a řízení, WoS H-index 15. Zakladatel české pobočky společnosti IEEE Control Systems, předseda 16. světového kongresu IFAC v Praze 2005.

Dr. Ing. Josef Šivic

vedoucí výzkumník ve francouzském výzkumném institutu informatiky Inria v Paříži a vědecká osobnost na ČVUT CIIRC, kde od roku 2017 vede nově vzniklý projekt OP VVV Excelentní tým orientovaný na inteligentní strojové vnímání. Habilitační titul obdržel na Ecole Normale Superieure v Paříži (2014), doktorský titul na univerzitě v Oxfordu (2006), Post-doktorandský pobyt v laboratoři informatiky a umělé inteligence na MIT. Jeho dizertace byla oceněna Britskou asociací strojového vidění, kde obdržela Sulliven Thesis Prize, a jeho vědecké články byly oceněny třemi cenami za zásadní příspěvky k počítačovému vidění. V roce 2013 obdržel ERC Starting grant a v roce 2015 byl jedním z předsedů programového výboru International Conference on Computer Vision. Je členem poradního výboru Computer Vision Foundation. WoS H-index 30.

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Narozen 1956 v Plzni. Absolvent Fakulty strojní ČVUT. Profesor mechaniky tuhých a poddajných těles a prostředí, děkan FS ČVUT, vedoucí ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT. Pracuje v oblasti mechaniky těles a robotiky, WoS H-index 13. Generální sekretář International Association of Vehicle System Dynamics, laureát ceny Česká hlava – Invence 2003.

prof. Ing. Jiří Žára, CSc.

Narozen 1958 v Praze. Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT. Profesor výpočetní techniky a informatiky, vedoucí katedry počítačové grafiky a interakce FEL ČVUT. Pracuje v oblasti počítačové grafiky, zobrazování třírozměrných scén a virtuální reality, WoS H-index 9.

Externí členové

Ing. Rut Bízková

absolventka VŠCHT Praha, specializace radiochemie a jaderná paliva, a absolventka tříletého postgraduálního studia Inženýrská matematika rovněž na VŠCHT Praha. V současnosti poradkyně předsedy vlády ČR pro výzkum a životní prostředí, členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace, bývalá předsedkyně Technologické agentury ČR.  V současnosti dokončuje projekt SMART Česko – nové příležitosti pro Česko na základě digitalizace.

 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.    

Narozen 1966 v Bratislavě. Absolvent Fakulty chemické a potravinářské technologie STU v Bratislavě. Profesor automatizace, ředitel ústavu informatizace, automatizace a matematiky FCHPT STU v Bratislavě. Pracuje v oboru modelování, identifikace a řízení chemických procesů, WoS H-index 13.

prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

Narozen 1960 v Praze. Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK. Profesor matematické lingvistiky, v letech 2003 – 2011 ředitel Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK. Pracuje v oboru matematické lingvistiky, syntaktické analýzy a strojového překladu přirozených jazyků, WoS H-index 6.

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA

Generální ředitel skupiny Siemens Česká republika od roku 2010.  V únoru 2016 byl jmenován členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace vlády České republiky. Je členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, místopředsedou Kontrolní rady Technologické agentury ČR a členem správních a vědeckých rad řady předních českých univerzit. Je spoluautorem českého vládního strategického dokumentu „Iniciativa Průmysl 4.0“ a stojí také za vznikem Národního centra Průmyslu 4.0. Absolvoval Vysoké učení technické v Brně, obor ekonomika a management průmyslových firem, titul MBA získal na Nottingham Trent University a titul Ph.D. na Vysokém učení technickém v Brně.

 prof. Ing. Josef Psutka, CSc.

Narozen 1951 v Domažlicích. Absolvent Fakulty elektrotechnické VŠSE v Plzni. Profesor technické kybernetiky, vedoucí katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni, člen kontrolní rady TA ČR. Pracuje v oblasti umělé inteligence, rozpoznávání a analýzy mluvené řeči, WoS H-index 7. Laureát Ceny města Plzně 2012.

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

Narozen 1957 v Táboře. Absolvent Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Profesor informatiky, bývalý děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava, nyní rektor VŠB-TU Ostrava. Pracuje v oboru umělé inteligence a znalostního managementu, WoS H-index 17.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c.

Narozen 1940 v Praze. Absolvent 1. lékařské fakulty UK. Profesor fyziologie, 1. lékařská fakulta UK, vedoucí oddělení neurofyziologie sluchu Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Pracuje v oboru neurofyziologie, WoS H-index 34. V letech 1993-2000 byl místopředsedou Rady vlády pro výzkum a vývoj, v letech 2000 až 2008 byl předsedou Grantové agentury ČR. Založil Českou společnost pro neurovědy, čestný doktorát Ruské akademie věd.

Ing. Ondřej Špinka, Ph.D.

Narozen 1979 v Kolíně. Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT. Konstruktér avioniky pro bezpilotní létající prostředky ve Vojenském technickém ústavu letectva a protivzdušné obrany, nyní vedoucí oddělení mechatroniky Porsche Engineering Services s.r.o. Pracuje v oblasti vývoje softwaru a návrhu řídicích algoritmů pro automobilové řídicí jednotky.

prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.

Narozen 1958 v Jilemnici. Absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Profesor technické kybernetiky, vedoucí vědecký pracovník Ústavu informatiky AV ČR, v letech 2009 – 2013 místopředseda AV ČR. Pracuje v oboru vědecko-technických výpočtů, WoS H-index 17. V roce 2001 obdržel cenu SIAM Outstanding Paper Prize a v roce 2006 Cenu AV ČR.

 prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.

Narozen 1970 v Prostějově. Absolvent Fakulty elektrotechnické VUT v Brně. Profesor technické kybernetiky, vedoucí skupiny v ústavu automatizace a měřicí techniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a vedoucí skupiny Středoevropského technologického institutu VUT v Brně. Je spoluřešitelem významného EU projektu RICAIP.  Pracuje v oboru řízení elektrických pohonů, WoS H-index 8.