V CIIRCu se konal kulatý stůl, který představil energetický projekt Dflex: ověří využití agregace flexibility

0
4897

Jak zapojit spotřebitele, kteří dokáží cíleně měnit odběr elektřiny, do řízení elektrizační soustavy? Právě tomuto tématu se věnoval kulatý stůl, který představil inovační projekt Dflex realizovaný v rámci programu THÉTA Technologické agentury ČR. Jeho hlavním příjemcem je společnost ČEPS, na projektu se dále podílejí Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, Pražská energetika a Digital Energy Services ze skupiny Nano Energies. Aplikačním garantem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, asociovaným partnerem Hlavní město Praha.

V souvislosti s decentralizací energetiky poroste do budoucna význam spotřebitelů, kteří dokáží poskytovat flexibilitu, neboli schopnost cíleně měnit odběr elektřiny, pro jakýkoliv trh s elektřinou. Jde například o chytré budovy nebo inteligentní veřejné osvětlení. Cílem projektu Dflex je ověřit v tuzemských podmínkách, jak lze tyto spotřebitele aktivně zapojit do řízení elektrizační soustavy, respektive jak snížení či zvýšení jejich odběru agregovat a následně využít pro udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie.

V souladu s požadavky nové evropské legislativy (tzv. zimní balíček) vstupují na trh nové subjekty – mimo jiné vzniká role „agregátorů“, tedy obchodníků s flexibilitou. Právě oni by měli v budoucnu flexibilitu slučovat a nabízet ji pro jakýkoliv trh s elektřinou. Příkladem může být hromadné snížení odběru elektřiny v situaci, kdy bude v soustavě převažovat spotřeba nad výrobou.

Kromě ověření možnosti využití agregace flexibility v ČR je hlavním přínosem projektu Dflex vytvoření algoritmů pro vyhodnocení poskytnuté flexibility a finanční vypořádání poskytnutých služeb.

Projekt je financován v rámci programu THÉTA Technologické agentury ČR, hlavním příjemcem je provozovatel přenosové soustavy České republiky, společnost ČEPS, a. s. Mezi další účastníky patří Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT zastupující akademickou obec, Pražská energetika, a. s., jako dodavatel elektřiny a Digital Energy Services s. r. o. (dceřiná firma společnosti Nano Energies a. s.) v roli agregátora. Aplikačním garantem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Asociovaným partnerem se stalo Hlavní město Praha, jehož úkolem je identifikovat vhodné spotřebitele poskytující flexibilitu.

„Evoluce energetiky přináší potřebu adaptovat se na nové fenomény – DECE, OZE, akumulace nebo e-mobilita. Pro projekt Dflex vyvíjíme pokrokové algoritmy a nástroje pro agregaci distribuované flexibility“, uvádí Ondřej Mamula, vedoucí skupiny Energetika, CIIRC ČVUT. „Tyto nástroje ČEPS využije pro osvojení si nových dovedností při zpracování velkých objemů dat a intenzifikaci datových výměn s relevantními účastníky trhu, což přispěje k efektivnímu řízení soustavy a schopnosti ČEPS udržovat výkonovou rovnováhu v měnícím se prostředí,“ dodává Mamula.

„Realizace projektu Dflex ověří možnosti využití agregace flexibility v podmínkách české elektrizační soustavy i kompatibility nabízených produktů se standardními požadavky ČEPS.  Prověří se rovněž způsob řízení poskytovatelů flexibility a definují se vztahy mezi agregátorem, dodavatelem elektřiny, poskytovatelem flexibility, provozovatelem distribuční sítě a požadavky pro řízení a rozvoj přenosové soustavy,“ říká Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva ČEPS zodpovědný za strategii, inovace a rozvoj přenosové soustavy.

„V portfoliu Pražské energetiky je mnoho zákazníků s potenciální flexibilitou na straně spotřeby. Jejich zapojením do projektu Dflex a ověřením agregace jejich flexibility chceme těmto aktivním zákazníkům přinést nové tržní produkty pro využití flexibility na všech tržních platformách,“ říká Marek Záruba, vedoucí sekce Obchodování v Pražské energetice.

 „Spotřebitelé elektřiny, kanceláře, obce, producenti nebo i výrobní linky mohou společně pomáhat vyrovnávat přenosovou soustavu a tím se aktivně podílet na zajišťování spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační soustavy. Díky zkušenostem z okolních evropských trhů víme, že toho lze dosáhnout, když budeme chytře řídit flexibilitu v naší soustavě. Těší nás, že máme příležitost spolu s ostatním partnery navrhnout, jak tento systém aktivně zprovoznit i v Česku,“ popsal CEO Nano Energies Stanislav Chvála, jehož firma už v současnosti funguje jako agregátor flexibility na spotových trzích s elektřinou v Česku, na Slovensku a v Belgii a do budoucna chce rozšířit svoje služby na poskytování flexibility i pro podpůrné služby.

 „Praha musí být dobře připravena na rychle se měnící prostředí v oblasti energetiky. Vítáme proto inovační projekt Dflex, do kterého jsou zapojeni důležití hráči v oboru. Úkolem hlavního města bude vybrat spotřebitele, kteří dokáží cíleně měnit odběr elektřiny,“ uvádí radní hlavního města Prahy pro oblasti správy majetku a majetkových podílů Jan Chabr.

Dflex vstoupil do fáze realizace, která potrvá do konce roku 2022 a bude probíhat ve čtyřech na sebe navazujících pracovních balíčcích.

O partnerech projektu:

ČEPS, a. s.:
Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona.
Udržuje, obnovuje a rozvíjí 43 rozvoden se 78 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 735 km a 220 kV o délce 1 909 km.
V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a.s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby).
Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. Zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. ČEPS, a.s., se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací naleznete na www.ceps.cz.

Pražská energetika, a. s.:
Skupinu PRE tvoří mateřská společnost Pražská energetika, a. s., která je prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., regionální provozovatel distribuční soustavy, působící na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Současně je Pražská energetika, a. s., významný obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR. Pro konečné zákazníky je Skupina PRE jedním z největších dodavatelů elektřiny s působností na celém území České republiky. Prodává ji téměř sedmi stům tisícům odběratelů.
Historie pražské energetiky sahá až do roku 1897. Celkem jedenáct firem dnes  tvoří Skupinu PRE, která se v souladu s dobou přeměnila na zákaznicky orientovanou společnost v oblasti obchodování, prodeje a distribuce elektřiny a doplňkových energetických služeb.

Nano Energies a. s.:
Nano Energies je česká technologická a energetická společnost, která na trhu působí od roku 2008. Prostřednictvím dceřiných firem (Nano Energies Trade, Nano Green, Digital Energy Services) efektivně a udržitelně obchoduje s elektřinou, a přináší tak firmám i běžným uživatelům více svobody. Více na www.nanoenergies.cz.

 

 

Previous articleVýsledek CIIRC ČVUT se dostal do užšího výběru nejlepších článků prestižní konference CVPR v počítačovém vidění
Next articleCentrum města budoucnosti se podílelo na vývoji tzv. telerehabilitačního kontejneru