Enjoyable Neuro Inspect

Název projektu: Enjoyable Neuro Inspect
Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002288
Program / výzva: Operační Program Praha – pól růstu ČR
Prioritní osa: 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl: 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Doba řešení: 10/2021 – 09/2023
Rozpočet: Způsobilé výdaje:
Hlavní řešitel za CIIRC ČVUT: doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha, spolufinancováno Evropskou unií
Hlavní žadatel: Pražský inovační institut, z. ú.
Web: www.prazskyinovacniinstitut.cz/projekty/neuro

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Zaměření projektu:
Projekt si klade za cíl vyvinout a otestovat digitální aplikaci pro testování a trénink kognitivních schopností seniorů věkové kategorie 65+, která je nejvíce ohrožena kognitivními nebo mentálními poruchami (demence, Alzheimerova nemoc, …). Nejdůležitějším výstupem aplikace bude upozornění na možnost vznikající kognitivní poruchy a dále se pokusit pomocí různých mentálních cvičení zbrzdit další rozvoj nemoci a tím zlepšit kvalitu života testovaného klienta a snížit náročnost péče o něj.

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je umožnit prodloužení délky života ve zdraví a zvýšení jeho kvality pro obyvatele Prahy a tím i ČR díky aktivní podpoře prevence nejčastějších neuro-degenerativních chorob prostřednictvím nově vyvinutého softwarového systému pro testování a trénování kognitivních schopností. V rámci projektu bude navržena, vytvořena, otestována aplikace obsahující sadu SW testů pro základní testování kognitivních funkcí na PC a tabletu. Testy umožní kvantifikovat aktuální výkon v následujících oblastech: pozornost a soustředění, krátkodobá a střednědobá paměť, základní exekutivní funkce a selektivní pozornost (stroop), schopnost rozpoznat obrazce. Dále bude vytvořen soubor kognitivních testů a her, které mohou být využívány klienty sociálních zařízení jak pro průběžné trénování kognitivních funkcí, tak pro samotestování vlastního výkonu. Součástí softwarového nástroje bude prostředí pro komunikaci mezi klientem/pacientem a jeho ošetřujícím lékařem ze vzdálené specializované ordinace zaměřené na kognitivní problémy.