Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence (14)

Název dílčího projektu: Efektivní a bezpečné obstarávání pomocných služeb s ohledem na vnitrostátní a přeshraniční kapacity
Pracovní skupina: III. Bezpečnost kritických infrastruktur
Registrační číslo: TN01000024/14
Doba řešení: 01/2019 – 12/2022
Hlavní řešitel: doc. Ing. Eduard Janeček, CSc. (ZČU)
Účastníci projektu: České vysoké učení technické v Praze
– Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT)
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
– Nové technologie pro informační společnost (NTIS)
Ústav termomechaniky AV ČR (IT CAS)
ELEKTROTECHNIKA, a.s.
Výsledky: Sada nástrojů pro efektivní a bezpečné přeshraniční doplňkové služby procesů a systémů, R, 2020
Průtokoměr roztavené soli, R, 2021
Zpráva o zvýšení spolehlivosti a flexibility energetického systému, O, 2021

Abstrakt:

Energetika se mění v závislosti na technických, právních, tržních a environmentálních změnách, makroskopickými trendy a politikami. Kromě jiného se zvyšuje volatilita toků energie v celoevropské energetické síti v důsledku neustálého pronikání obnovitelných zdrojů energie, což zvyšuje potřebu dostatečného objemu podpůrných služeb. Konvenční elektrárny poskytující podpůrné služby se však plynule uzavírají a nahrazují obnovitelnými zdroji energie, což snižuje objem využitelných zdrojů pro potřeby dostupných podpůrných služeb. Spolehlivý a bezpečný provoz energetických sítí ve světle těchto bezprecedentních změn představuje velmi náročný úkol.

Provozovatelé přenosových soustav musí zajistit dostatečný objem podpůrných služeb, které mohou být v jejich řídicích oblastech za nepříznivých podmínek nedostupné. V procesu pořizování podpůrných služeb je třeba zohlednit nejen vnitřní (tj. národní) zdroje, ale také nové technologie zajišťující dostatečný objem podpůrných služeb. Tento dílčí projekt se zaměřuje na metodické začlenění nových přístupů a technologií do procesu nákupu pomocných služeb.

Specializované analýzy a studie zaměřené na přiměřenost výroby a systémů posuzují připravenost elektrizační soustavy a výrobních zdrojů k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy. V tomto dílčím projektu budou současné nejmodernější metodiky rozšířeny o integraci nových technologií, jako jsou aktivní zásobníky energie, agregace flexibility, mechanismy odezvy na straně poptávky nebo využití pokročilých zařízení FACT řídících toky energie. Tento přístup se zaměřuje na zlepšení efektivity využívání podpůrných služeb v rámci své oblasti řízení. K nalezení optimálního souboru proaktivních i operativních opatření se používají prediktivní algoritmy a optimalizační metody. Každá aktivace flexibility je ověřována na základě podmínek v energetické síti, aby byl zajištěn bezproblémový provoz. U každého opatření se zohledňují jak technické, tak finanční charakteristiky.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence 1: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.