RICAIP - ESIF OP RDE

Název projektu: Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0010085
Poskytovatel: Evropská unie – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Program: Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Výzva 02_17_043 – Teaming II
Doba řešení: 07/2019 – 12/2022
Způsobilé výdaje: 853,48 mil. Kč / € 33,26 mil.
Hlavní řešitel: prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.
Webové stránky: www.ricaip.eu
Partneři: CIIRC ČVUT – České vysoké učení technické v Praze – Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
CEITEC BUT – Vysoké učení technické v Brně – Středoevropský technologický institut
DFKI – Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH / Německé výzkumné centrum pro umělou inteligenci
ZeMA – Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstehcnik Gemeinnüztige GmbH / Centrum mechatroniky a automatizační techniky

Anotace:

Tento projekt je komplementární k projektu H2020 Teaming Phase 2.

Hlavním cílem je pořízení infrastruktury a modernizace zařízení pro nezávislé Centrum RICAIP, které položí základy budoucí evropské výzkumné infrastruktury v Průmyslu 4.0.
Centrum RICAIP propojí testbedy v Praze, Brně a Saarbrückenu a pomocí virtuální a rozšířené reality umožní vzdálené řízení průmyslové výroby nebo rychlé přizpůsobení podle aktuálních potřeb zákazníka či dostupných výrobních prostředků.
Modernizace infrastruktury (budování distribuovaného testbedu) bude probíhat jak na CIIRC ČVUT, tak na CEITEC VUT v Brně. Oba uzly distribuovaného testbedu budou plně integrovány a propojeny s již vybudovaným německým uzlem v Saarbrückenu – společným testovacím stanovištěm DFKI a ZeMA.