RICAIP - H2020 - No. 857306

Název projektu: RICAIP – Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production – Phase 2
Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu – Fáze 2
Registrační číslo: 857306
Poskytovatel: Evropská komise
Program / výzva / Call: H2020-WIDESPREAD-01-2018-2019 – Teaming Phase 2
Doba řešení: 09/2019 – 02/2026
Celkový rozpočet: € 14 986 215
Hlavní řešitel: prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.
Webové stránky: www.ricaip.eu
Partneři: CIIRC ČVUT – České vysoké učení technické v Praze – Český institute informatiky, robotiky a kybernetiky
CEITEC BUT – Vysoké učení technické v Brně – Středoevropský technologický institut
DFKI – Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH / Německé výzkumné centrum pro umělou inteligenci
ZeMA – Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstehcnik Gemeinnüztige GmbH / Centrum mechatroniky a automatizační techniky
Komplementární projekt: RICAIP OP VVV:
Reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0010085 – kofinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a Evropskou unií v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV); Výzva 02_17_043 – Teaming II (září 2019 – červen 2023)

Anotace:

Distribuovaný testbed pro pokročilou technologickou výrobu

Umělá inteligence (Artificial intelligence – AI), robotika a kybernetika jsou klíčové pro oblast pokročilého průmysl (označovaném jako „Průmysl 4.0“). Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production (RICAIP) je mezinárodní platforma, která propaguje výzkumnou kapacitu ČVUT v Praze a VUT v Brně. Cílem projektu RICAIP financovaného EU je upgrade instituce na Centrum excelence (Centre of Excellence – CoE) na národní úrovni na CoE skutečně evropského rozměru, specializující se na umělou inteligenci a průmyslovou robotiku pro technologicky vyspělou průmyslovou výrobu. Projekt vytvoří a vyvine distribuovaný softwarový testbed zaměření na požadavky akademické a průmyslové sféry.

Centrum RICAIP otevírá výzkumné a inovační kapacity výzkumných institucí v České republice: CIIRC ČVUT and CEITEC VUT, navázáním silného partnerství s prominentními německými výzkumnými organizacemi: DFKI a ZeMA. RICAIP je nově založené autonomní centrum v rámci CIIRC ČVUT, které působí jako mezinárodní platforma pro vědecké výzvy Průmyslu 4.0 a řeší současné potřeby, mezery a požadavky průmyslového sektoru a společnosti.
Díky RICAIP se CIIRC ČVUT výrazně posune z národního CoE na evropské. RICAIP těží z významné vládní podpory založené na důvěrných česko-německých vztazích a bilaterální dohodě o spolupráci ve výzkumu a vývoji uzavřené na nejvyšší úrovni. RICAIP také těží z tradičně silných průmyslových vazeb mezi českým a německým aplikačním sektorem.

Autonomie centra RICAIP je zaštítěna a zaručena Výborem CIIRC (zástupci státu a ČVUT) a dohodou o spolupráci konsorcia RICAIP. Zvláštní postavení RICAIP, které znamená finanční a organizační samostatnost v rámci univerzity, je již interně formalizováno a schváleno.
Jako první distribuovaný testbed pro pokročilou průmyslovou výrobu bude vytvořen tzv. RICAIP Industrial Testbed Core. Čeští a němečtí partneři centra RICAIP představují startovní uzly této nové a otevřené evropské infrastruktury. RICAIP Industrial Testbed Core bude představovat nové výzkumné a experimentální pracoviště pro testování inovativních řešení a procesů pokročilé a plně integrované průmyslové výroby s více pracovišti.
RICAIP představuje nový zásadní uzel pro podporu silných vazeb s akademickými, průmyslovými a národními a regionálními inovačními platformami v oblasti Průmyslu 4.0. RICAIP je spouštěčem pro významné zdokonalení vědeckého prostředí CIIRC ČVUT, podporuje strukturální změny a zasahuje proti stereotypům a nedostatku inovativních přístupů.

Tento projekt získal finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 857306.