Atestace akademických pracovníků CIIRC

Zaměstnanci CIIRC se člení podle pracovní náplně na akademické pracovníky, neakademické pracovníky a technickoadministrativní nebo hospodářské pracovníky.

Akademickými pracovníky (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 70, odstavec 1) jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci vysoké školy vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost.

Ve Statutu CIIRC je zakotven Kariérní řád pro akademické pracovníky CIIRC, který definuje kvalifikační stupně akademických pracovníků CIIRC a podmínky a postup jejich získání. Kvalifikační stupně jsou jedním z prostředků, jak dosáhnout excelence. Kvalifikační stupeň akademického pracovníka CIIRC má vliv na jeho pracovní zařazení, mzdové ohodnocení a ovlivňuje podíl na řízení CIIRC.

Pro akademické pracovníky CIIRC jsou zavedeny následující kvalifikační stupně:

  • Výzkumný asistent je studentem doktorského studia a zároveň i pracovníkem CIIRC.
  • Postdoktorand je držitelem titulu Ph.D. z jiné vysoké školy a má schopnost tvořit a publikovat.
  • Výzkumník je držitelem titulu Ph.D. s alespoň roční pracovní zkušeností z uznávaného zahraničního výzkumného pracoviště a dosáhl potřebné samostatnosti ve výzkumu.
  • Samostatný výzkumník je Výzkumník, který je navíc autorem významných výzkumných výsledků se schopností vychovávat doktorandy.
  • Vedoucí výzkumník je Samostatný výzkumník, který je navíc vůdčí výzkumnou osobností.

Akademický pracovník CIIRC se může jmenováním stát jednou z následujících osobností:

  • Vědecká osobnost je Vedoucí výzkumník, který je navíc mezinárodně uznávanou vědeckou osobností a zakladatelem vědecké školy.
  • Emeritní vědecká osobnost je čestná funkce, do které může být Vědecká osobnost jmenována po odchodu do důchodu.

Kvalifikační stupně určuje ředitel CIIRC, vědecké osobnosti jmenuje Sněm CIIRC a emeritní vědecké osobnosti jmenuje Vědecká rada CIIRC, a to vždy na doporučení Atestační komise CIIRC.

Noví zaměstnanci CIIRC, stejně jako současní zaměstnanci CIIRC, kteří pracují na neakademickém pracovním místě, se mohou stát akademickými pracovníky CIIRC pouze na základě výsledků výběrového řízení vypsaného na obsazení akademické pozice. Nedílnou součástí výběrového řízení na akademickou pozici v CIIRC je atestační řízení, ve kterém se posuzuje splnění podmínek pro dosažení požadovaného kvalifikačního stupně.

Současní akademičtí pracovníci ČVUT, kteří přicházejí do CIIRC, zůstávají i v CIIRC akademickými pracovníky ČVUT. Pokud se chtějí stát akademickými pracovníky CIIRC, musí získat patřičný kvalifikační stupeň v atestačním řízení.

Z kvalifikačního stupně výzkumný asistent CIIRC a postdoktorand CIIRC lze postoupit na vyšší kvalifikační stupeň pouze přes výběrové řízení. Přechod mezi kvalifikačními stupni výzkumník, samostatný výzkumník, vedoucí výzkumník a jmenování osobností se provádí na základě atestačního řízení vyvolaného na žádost pracovníka.

Pravidla a podmínky atestačního řízení jsou stanoveny směrnicí Atestační řízení CIIRC. K žádosti o atestaci slouží Atestační formulář CIIRC, jehož součástí je návod k vyplnění. Vyplněný a podepsaný formulář s přílohami podává žadatel v elektronické podobě na adresu promotion@ciirc.cvut.cz.